Partnerzy

Celem zapewnienia zastosowania rezultatów projektu w większości przypadków europejskich rolników uwzględniono udział Niemiec, Litwy, Polski, Belgii i Hiszpanii  w projekcie SEMA II. Sześciu partnerów z wyżej wymienionych pięciu krajów wnosi do projektu SEMA II swoje doświadczenia w zakresie badań i konsultacji w rolnictwie oraz edukacji dorosłych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i jednocześnie koordynator projektu to jedna z najlepiej  wyspecjalizowanych uczelni w kraju. Skupia się na szeroko zakrojonych działaniach dotyczących edukacji i badań w dziedzinie rolnictwa i nauk pokrewnych. Profil UPWr i jego misja są bezpośrednio zaangażowane w programy transformacji dotyczące rozwoju obszarów wiejskich oraz jakości i zarządzania żywnością, przy pełnym poszanowaniu interakcji i wsparcia.

Instytut Badań Rozwoju Obszarów Wiejskich (IfLS) był koordynatorem projektu SEMA. IfLS jest niezależnym instytutem badawczym , organizacją typu non-profit na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Założony został w 1956 r. Od tego czasu zajmuje się rozwojem rolnictwa i regionów wiejskich w Niemczech i Europie. Zespół około 12 naukowców i doradców wspieranych przez asystentów projektu i personel administracyjny zarządza i realizuje obecnie około 20 projektów.

DEFOIN S.L utworzony został w 2009 roku. Ideą jego działalności jest promowanie szkoleń na rzecz zatrudnienia i integracji pracowników najemnych i bezrobotnych; szczególnie w obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego oraz wysokich wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników.

Stowarzyszenie ARID to prywatna, niezależna organizacja pozarządowa działająca w dziedzinie edukacji zawodowej. Głównym celem stowarzyszenia jest zwiększenie potencjału i umiejętności biznesowych poprzez uczenie się przez całe życie. W Stowarzyszeniu ARID personel składa się z 10 młodych naukowców i doradców, którzy zapewniają kompleksowy pakiet usług odpowiadający na potrzeby nowoczesnych polskich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie innowacji i technologii.

CEJA jest organizacją pozarządową non-profit zajmującą się młodzieżą i działaniami wspierającymi wdrażanie strategii młodzieżowej UE. CEJA promuje młodszy i nowatorski europejski sektor rolniczy i ma na celu stworzenie dobrych warunków pracy i życia dla młodych ludzi rozpoczynających działalność rolniczą i tych, którzy są już młodymi rolnikami.

BETI została założona w 2003 roku przez aktywny zespół profesjonalistów, którzy  od ponad 15 lat pracują w dziedzinie technologii ICT i edukacji. Wdrażając różne działania w sektorze szkolnictwa wyższego i szkoleń zawodowych, zgromadzono bogate doświadczenie, wiedzę i umiejętności w zakresie szkoleń z zakresu ICT, metodologii kształcenia na odległość, technologii uczenia się, produkcji multimedialnej, tworzenia aplikacji internetowych itd.