Wprowadzenie

Unia Europejska wyraźnie określiła potrzebę przekształcenia rolnictwa europejskiego w kierunku większej równowagi. Wielofunkcyjne rolnictwo jest kluczową koncepcją leżącą u podstaw tej zreformowanej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, zmierzającej do zwiększenia zrównoważenia rolnictwa, przy jednoczesnym zwiększeniu jego konkurencyjności zarówno na rynku europejskim jak i globalnym. Jednak brak kluczowych umiejętności niezbędnych do skutecznego zaangażowania i wdrożenia środków UE na rzecz wielofunkcyjnego rolnictwa jest znamienny dla większości rolników, zwłaszcza młodych i zarządców gospodarstw rodzinnych. Przyczyną tego stanu rzeczy nie jest brak postaw lub wiedzy technicznej (rolniczej). Jest to raczej kwestia braku umiejętności gospodarczych, organizacyjnych i przedsiębiorczych. Dlatego też, w projekcie SEMA II podjęto próbę powiązania rolnictwa wielofunkcyjnego z niezbędnymi umiejętnościami w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne.

W skład konsorcjum projektu wchodzi 6 organizacji z 5 różnych krajów UE (PL, ES, LT, BE, DE) i reprezentuje współpracę między nowymi i starymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum reprezentują organizacje badawcze i doradcze (WUELS, IfLS), organizacje kształcenia dorosłych (DEFOIN, ARID), europejska organizacja młodych rolników (CEJA) oraz instytut technologii ICT i edukacji (BETI) tworząc komplementarną całość.

Misja i cele projektu SEMA II

Celem projektu SEMA II jest zapewnienie możliwości wysokiej jakości uczenia się w zakresie rolnictwa wielofunkcyjnego, zorientowanego na przedsiębiorcze umiejętności i kompetencje europejskich rolników, a także zwiększenie kompetencji doradców i animatorów organizacji zajmujących się szkoleniami rolniczymi zarówno na poziomie regionalnym  jak i lokalnym.

Specjalnie ukierunkowane na młodych rolników i zarządców gospodarstwami rodzinnymi podejście do budowania zdolności stwarza możliwości dla rolników wykraczające poza formalne szkolenie zawodowe i dalsze kształcenie po niskich kosztach i niskich progach wejścia. Projekt wykorzysta innowacyjne sposoby implementacji poprzez połączenie plików audio i wideo z wiedzą ekspercką i przykładami najlepszych praktyk.