SEMA II Biuletyn #1

Drodzy Państwo,

 

z przyjemnością przedstawiamy Wam pierwszy biuletyn projektu Zrównoważona Przedsiębiorczość oparta na Wielofunkcyjnym Rolnictwie SEMA II. Biuletyn zawiera informacje o projekcie, jego rozwoju, oraz działaniach i wydarzeniach w kontekście realizacji projektu SEMA II. Biuletyn składa się z następujących sekcji:

  • Partnerzy projektu SEMA II
  • Cel i misja projektu SEMA II
  • Spotkania projektowe

 

Partnerzy projektu SEMA II

Aby zapewnić możliwość wykorzystania rezultatów projektu SEMA II przez przedsiębiorców rolnych w większości krajów europejskich do projektu przystąpiły Niemcy, Litwa, Polska, Hiszpania i Belgia. Konsorcjum projektu składa się z sześciu organizacji z 5 różnych UE i prezentuje współpracę między „nowymi” i „starymi” państwami członkowskimi UE. W skład powstałego, kompletnego konsorcjum wchodzą: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr), Instytut Rewitalizacji Rozwoju Obszarów Wiejskich (IfLS), organizacje zajmujące się edukacją dorosłych - Rozwój Kariery i Integracja ( DEFOIN) i Stowarzyszenie ARID, europejska organizacja młodych rolników - Europejska Rada Młodych Rolników (CEJA) oraz instytut technologii ICT i edukacji - Bałtycki Instytut Technologii i Edukacji (BETI).

 

Cel i misja projektu SEMA II

Projekt SEMA II nawiązuje do powiązania wielofunkcyjnego rolnictwa i niezbędnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości z młodymi rolnikami i przedsiębiorców prowadzą-cych rodzinne gospodarstwa rolne. SEMA II ma na celu zapewnienie odbiorcom moż-liwości wysokiej jakości uczenia się w odniesieniu do wielofunkcyjnych, zoriento-wanych na rolnictwo umiejęt--ności i kompetencji w zakresie  przedsiębiorczości, a także zwiększenie kompeten-cji trenerów i animatorów organizacji zajmujących się szkoleniami rolniczymi na poziomie regionalnym i lokalnym. Projekt wykorzy-stuje innowacyjne sposoby implementacji dzięki połącze-niu plików audio i wideo ze specjalistyczną wiedzą i przykładami najlepszych praktyk.

 

Spotkania projektowe

Spotkanie inaugurujące projekt SEMA II odbyło się w dniach 27-28 listopada 2017 r. we Wrocławiu. Głównym celem spotkania inauguracyjnego SEMA II było omówienie szczegółów dotyczących planu pracy, alokacji zadań i odpowiedzialności wszystkich partnerów w realizacji projektu. Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe pro-jektu SEMA II odbyło się w dniach 24-25 maja 2018 r. we Frankfurcie. Głównym celem spotkania było wyło-nienie kluczowych dla przedsiębiorczych kompe-tencji w zakresie wielo-funkcyjnego rolnictwa zagadnień, które powinny być uwzględnione w przygotowanych materia-łach szkoleniowych. Do-datkowo omówiono detale dotyczące szczegółowej metodologii i techniki przygotowania materiałów audio i wideo w obszarze tematycznym, o czym napiszemy w następnym numerze biuletynu.

 

Biuletyn w formacie pdf można znaleźć tutaj